v-4.jpg
Lezingen: Openbaringen; Lukas 1

Inleiding

Welkom u allen aanwezig in de kerk en u die meeluistert via de livestream.
De coronakaars brandt ook vandaag in ons midden omdat we willen bidden voor allen die door het virus getroffen worden in Nederland en wereldwijd.
Zoals in de meeste katholieke kerken heeft ook de Cenakelkerk in de heilige landstichting een Mariakapel. Een bijzondere want in het mozaïek in de zijkoepel is de ten hemelopneming van Maria te zien. Een vrouw in blauw wordt door Jezus de Christus en engelen opgehaald. Om te weten waarom ze zo bijzonder is moet je haar levensverhaal kennen. Het is een verbeelding van het feest dat we vandaag vieren Maria ten hemelopneming. Dit feest hoort bij het in 1950 ingestelde dogma. Door een bijzondere dood benadruk je in verhalen het buitengewone van die persoon. Zo ook bij Maria.
Het dogma leverde naast grootse Mariafeesten ook een verbreding van de kloof op tussen katholieken en protestanten. Amper 20 jaar later werd die kloof al iets gedicht door de correctie die het Tweede Vaticaans concilie. Maria kreeg geen eigen document, maar wordt in het document over de kerk aangewezen als een voorbeeld voor alle gelovigen. Dit vanwege haar geloof in God en haar dienstbaarheid in Gods plan van heil. Vorig jaar wilde de raad van kerken in Nederland de oecumenische dialoog over Maria een nieuwe impuls geven. Ze gaf dit boekje uit: Maria.
Mensen uit de verschillende christelijke kerken in Nederland vertellen hoe zij Maria beleven.
Deze viering is voorbereid aan de hand van dit boekje. Daarin blijkt dat iedereen geraakt wordt door Maria, maar wel op heel verschillende manieren. Dat zal ook hier bij ons zo zijn.
Vandaag mogen we ons opnieuw laten raken door Maria en haar manier van in het leven staan.
Om net als zij dicht bij God te komen.

Bloemlezing uit katern Oecumene over Maria

1. Maria, de moeder van vlees en bloed
(Jaap Brederveld bond van vrije evangelische gemeenten)
Als buurtpastor leerde ik een man kennen met een rotjeugd dankzij een vader met losse handen. Met God de Vader had hij niets meer, alleen Maria bleef nabij. Mooi om naast God de Vader, Maria te hebben in wie iets doorstraalt van Gods moederlijke kant. Dat moederlijke mis ik wel eens in afbeeldingen van Madonna en kind. Ze krijgen dan iets onwerkelijks vrooms.

2. Maria, Heilige moeder van God?
(Yosab Thabet en Damian Beshay, koptisch orthodoxe kerk)
Ik vind het heel belangrijk.om te benadrukken dat haar rol niet alleen symbolisch is maar ook letterlijk. Maria is de moeder van onze heer Jezus Christus. Zij heeft hem gebaard die de Redder van de wereld is, zij heeft hem verzorgd en bijgestaan, zelfs op zijn allermoeilijkste moment toen hij aan het kruis hing.

3. Maria, de oermoeder
(Wies Houweling Vrijzinnigen Nederland)
Vroeger was Maria van de Katholieke kerk, nu is ze van iedereen….Nog steeds hebben vrouwen behoefte aan een vrouwelijk goddelijk gezicht. In Maria wordt ook het beeld van de ideale vrouw in de samenleving weerspiegeld. Dat was de bescheiden, liefdevolle moeder, nu zijn het sterke oervrouwen die in het ritme van de natuur leven en daar hun kracht uithalen, die elkaar steunen en versterken.

4. Maria, protestantse geloofsmoeder
(René de Reuver Protestante kerk Nederland)
Protestanten zingen graag psalmen. Een uitzondering maken ze ‘voor enige gezangen’. De lofzang van Maria is er daar eentje van en al eeuwenlang meest geliefd en meest gezongen.

5. Maria, voorbeeld van gehoorzaamheid
(Vibeke Krommenhoek Leger des Heils)
Zoals iedere gelovige die zijn of haar vertrouwen stelt in Gods invulling en leiding voor hun leven, was Maria uniek, maar Maria was ook ‘gewoon’ zoals ieder mens die leeft en sterft, in de omstandigheden die hem of haar gegeven zijn. Daarom kan iedere gelovige, door alle eeuwen heen, zich aan Maria spiegelen en door haar voorbeeld in gehoorzaamheid aan God, zich laten inspireren en leiden.

6. Maria, troosters der bedroefden
(Arjen Buitsma Rooms-katholieke kerk)
Als student was ik vaak in Kevelaar. De moeder van God wordt daar vereerd onder de titel Troosteres van de bedroefden. Men komt daar niet voor grote wonderen. Er zijn ook geen verschijningen geweest. De pastoor destijds zei altijd: we kennen Maria hier alleen uit de bijbel, meer kunnen we niet verkondigen. Voor mij is daarin de in Kevelaar veel gelezen tekst van de bruiloft van Kana, waarin Maria zegt: doe maar wat Hij zegt.

7. Maria, gewoon een bijzondere vrouw?
(Sonja van der Meulen Algemene Doopsgezinde Sociëteit)
Wat Maria voor mij zo bijzonder maakt, is dat ze zo gewoon is. Ook is ze geen volgzaam type. Ze gaat met de engel in gesprek en stemt dan pas toe. Daarin is ze voor mij een voorbeeld van geloven: God dienen betekent niet dat je kritiekloos aanvaardt maar dat je vragen stelt, in gesprek gaat. Met de lofzang die ze zingt over God die zich het lot van de minsten aantrekt, is ze een beeld van verzet tegen de vanzelfsprekendheid van de verhoudingen in de wereld.
Deze gewone, bijzondere vrouw houdt mij een spiegel voor om als gelovig mens in deze wereld te staan.


Overweging

Vorig jaar kocht ik, tijdens mijn reis naar Moskou, deze kalender met voor iedere maand een Maria-icoon. Het zijn Maria’s met veel goud omgeven en iedere Maria heeft een eigen oogopslag. Even dacht ik dat ze allemaal hun ogen neergeslagen hadden maar als je beter kijkt, heeft iedere Mariaverbeelding echt een andere blik: Lief en deemoedig, dromerig, onbewogen streng of juist vriendelijk en open. Een andere Maria kijkt over het kind heen de blik intens op jou gericht, alsof ze zeggen wil, “is er iets, vertel het maar, ik luister”. De iconen variëren net zo erg als de antwoorden van leden van de raad van kerken op de vraag: Wat betekent Maria voor jou?

kalender

Is ze Maria, de moeder van vlees en bloed of Maria, Heilige moeder van God?
Is ze de moeder van Jezus, de oermoeder, moeder in geloof?
Maria, voorbeeld van gehoorzaamheid, een weg van gelovig vertrouwen?
Is ze zuster in de Heer, troosters der bedroefden, beeld van de kerk?
Of gewoon een bijzondere vrouw?

Opvallend in al deze persoonlijke verhalen is dat het gebed van Maria, het Magnificat in veel kerken regelmatig gebeden wordt, maar zowel haar dankbaarheid als de krachtige roep en hoop op een rechtvaardigere wereld niet zo sterk terugkomen. Die kant van Maria blijft onderbelicht, terwijl die vandaag wel klinkt in de lezing!

Toen katholieken en anglicanen in Seattle in 2004 met elkaar in dialoog gingen over Maria spraken ze over Maria volgens de bijbel, Maria in de christelijke traditie, Maria in het patroon van genade en hoop in Gods plan van heil en Maria in het leven van de kerk. De sleutel tot gezamenlijkheid bleek te liggen in het samen lezen van de verhalen over Maria in de bijbel en het erkennen van haar bijzondere rol in de geschiedenis van God met de mensen. Maria als iemand die volledig leeft vanuit haar geloof in God. Die in alles wat haar overkomt in haar leven de band met God vasthoudt. De oecumenische dialoog zet Maria dan ook in de spotlight als geloofsgetuige van genade en hoop.

In het nieuwe liedboek van de Protestante Kerk Nederland vind je onder het kopje ‘geloofsgetuigen’ inderdaad liederen over Maria. Zo staat in gezang 739 couplet 6:

Wie heeft van zo nabij gehoord
wat God sprak tot de aarde?
Maria, moeder van het woord
spreek ook in onze oren door
wat zij van God ontving in ’t oor
en in haar hart bewaarde.

Wat zouden we dan van deze bijzondere geloofsgetuige kunnen leren?
Maria die Gods stem verstaat. Die begrijpt dat genade iets is wat je in de schoot kan vallen en dus tegen de engel zegt: laat mij geschiede naar uw woord.
Maria die begrijpt dat God de wereld omgekeerd wil, dat lachen zullen zij die wenen. En dus haar Magnificat zingt en ruimte geeft aan haar dwarse zoon. Gezang 740 couplet 2 zegt dat zo:

Zij ziet haar jongen weggaan
Hij zoekt een nieuw verband
Zij zal niet in de weg staan
Zij schaart zich aan de kant
van dwaze, sterke moeders
Zo kwetsbaar in hun kind
die toch de hoop behoeden
dat kostbaar leven wint.

Maria staat onder aan het kruis: ze laat niet los het werk dat God in haar begon.
En op de vroege paasmorgen is zij de eerste geloofsgetuige ...

In Maria als geloofsgetuige blijven we alles meedragen wat we aan kerkgeschiedenis en kerktraditie hebben meegekregen. Maar het helpt ons in ieder geval om te focussen op waar Maria haar leven mee vulde: ruimte maken voor God en het goddelijk kind Jezus.

mariakalDe Maria’s op de kalender laten zien dat dat van iedere geloofsgetuige regelmatig een andere blik zal vragen:

  • lief en deemoedig voor wie gewond zijn geraakt
  • dromerig om het visioen van recht en vrede vast te houden
  • onbewogen streng tegen wie hun macht misbruiken
  • vriendelijk en open voor wie schuw geworden zijn
  • luisterend naar wie hun verhaal niet of nog onvoldoende kwijt konden

Zo doende heeft Maria velen een pleisterplaats geboden voor alle stormen van het leven. En voor hen de weg naar God opengehouden. Zo hield het bidden van de rozenkrans sommige vrouwen in het Jappenkamp op de been.
Zo doende is Maria ook een steun en toeverlaat voor ieder die machthebbers van de troon wil stoten. Voor dwaze moeders op een plein of vrouwen in witte kleren is haar Magnificat geen vroom stil vespergebed maar een protestsong.

Moge Maria voor ons een voorbeeld zijn om te leven in verbondenheid met God opdat ook wij vanuit die verbondenheid het leven aan kunnen en heilzaam zijn voor mensen.

Moge haar Magnificat ook ons loflied zijn. Amen.

De Ontmoetingskerk   Meijhorst 7033  •  6537 EP  Nijmegen   024-344 14 46  ( secretariaat )